เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

แนะนำอาจารย์

คอร์สที่น่าสนใจ

ฝันว่าจะเป็นอะไร..แล้วเตรียมตัวอย่างไร?

แนะนำข้อสอบ

แนะนำเนื้อหา

แนะนำความรู้อื่นๆ

สอบ ก.พ.

BANNER

เรียน สมาชิกเว็บไซต์ klangkwarmroo.com ทุกท่าน

บริษัท คลังความรู้.คอม จํากัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทั้งอาจารย์ นักเรียนที่ให้โอกาสเว็บไซต์ klangkwarmroo.com เสมอมา แต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการเว็บไซต์ klangkwarmroo.com ต่อไปได้

ทางเรามีความเสียใจที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเว็บไซต์ klangkwarmroo.com ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ไว้ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจะดำเนินการปิดการรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่แจ้งประกาศฉบับนี้ (15 มิถุนายน 2567)
  สำหรับสมาชิกที่มีล็อกอินอยู่แล้วยังสามารถล็อกอินและอ่านเรื่องที่ซื้อไว้แล้วได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
  ในส่วนระบบการใช้งานอื่นๆ บางระบบจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เช่น การสอบเฉพาะกลุ่ม ติวเตอร์ เป็นต้น
 2. บริษัทจะปิดการขาย "เหรียญทอง" ตั้งแต่วันที่แจ้งประกาศฉบับนี้ (15 มิถุนายน 2567)
 3. สำหรับสมาชิกที่มี "เหรียญทอง" เหลืออยู่ในระบบ
  • หากสมาชิกต้องการใช้ "เหรียญทอง" ที่เหลือ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
  • หากสมาชิกไม่ประสงค์จะใช้ "เหรียญทอง" และต้องการขอคืนเป็นเงิน สามารถแจ้งรายละเอียดกับแอดมิน
   และส่งข้อมูลซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชีของสมาชิก สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชี มาทางไลน์ @klangkwarmroo หรือ อีเมล klangkwarmroo@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อขอรับเงินคืน โดยทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืน ในช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567
 4. สำหรับอาจารย์ หรือผู้ที่มีผลงานลงขายกับทางเว็บไซต์ klangkwarmroo.com สามารถเบิกได้ตามรอบบิลวันที่ 20 ของทุกเดือน และโอนเงินที่ได้จากการขายเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 28 ของทุกเดือน โดยต้องไม่เกิน เดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเคลียร์ยอดเงินที่อยู่ในระบบ จะได้เป็นยอดเงินรายได้ที่แน่นอน
  • กรณีที่มีรายได้เกิน 500 บาท สามารถเบิกเงินได้ตามเงื่อนไขโดยทำเรื่อง เบิกเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ตามปกติ
  • อาจารย์ หรือผู้ที่มีผลงานที่มีรายได้ไม่ถึง รายได้ขั้นต่ำตามข้อตกลง สามารถทำเรื่องเบิกผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกัน
  ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายการโอนตามปกติที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2567

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
klangkwarmroo @klangkwarmroo หรือที่อีเมล klangkwarmroo@gmail.com

ทางบริษัท คลังความรู้.คอม จำกัด ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอยู่ร่วมกันมาตลอดเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ
ทางบริษัท คลังความรู้.คอม

Trigger the fancybox

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น