เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

‘คลังความรู้.com มุ่งที่จะพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งรวมคอนเทนต์ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เน้นคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์การเรียนในรูปแบบ online ในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทั้งครูอาจารย์และผู้เรียนลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึง

‘คลังความรู้.com’ พร้อมจะช่วยสร้างรายได้เสริม ที่อาจเป็นรายได้หลักในอนาคตให้กับครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ครูอาจารย์ได้มีพื้นที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของท่านได้อย่างสง่าผ่าเผย ในราคาสมเหตุสมผลที่ผู้ใช้บริการเองก็สามารถเอื้อมถึง

ข้อสอบ
Online Exams

จัดทำเป็นข้อสอบตามเนื้อหาในบทเรียน หรือ ข้อสอบสำหรับสอบเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำและมีทักษะ พร้อมสำหรับการสอบนั้น

เนื้อหา
Lesson Content

จัดทำเป็นสรุปเนื้อหาตามบทเรียน หรือ สรุปเนื้อหาสำหรับสอบเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค เพิ่มเติมในเนื้อหานั้น

วิสัยทัศน์ของเรา

‘คลังความรู้.com’ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งรวมคอนเทนต์ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เน้นคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์การเรียนในรูปแบบ online ในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทั้งครูอาจารย์และผู้เรียนลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึง

‘คลังความรู้.com’ พร้อมจะช่วยสร้างรายได้เสริม ที่อาจเป็นรายได้หลักในอนาคตให้กับครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ครูอาจารย์ได้มีพื้นที่สำหรับถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของท่านได้อย่างสง่าผ่าเผย ในราคาสมเหตุสมผลที่ผู้ใช้บริการเองก็สามารถเอื้อมถึง

about
about

สำหรับครูอาจารย์...

 • เป็นพื้นที่จับเก็บและเผยแพร่ผลงาน สามารถออกแบบแนวข้อสอบ บทเรียน โครงงานวิจัย สื่อการสอนต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาศึกษาในรูปแบบออนไลน์
 • ช่วยสร้างรายได้แบบ passive income เพียงแค่สร้างคอนเทนต์แล้ววางไว้ ให้คอนเทนต์เหล่านั้นหารายได้เสริมให้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด
 • ไม่ต้องเขียนหนังสือจนครบเป็นรูปเล่มหลายร้อยหน้าแล้วลงทุนตีพิมพ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป ท่านสามารถลงผลงานกับ ‘คลังความรู้.com’ และเริ่มต้นเผยแพร่ได้เลย
 • สามารถเลือกได้ว่าจะลงให้อ่านฟรี หรือเลือก ‘ขอรับการสนับสนุนผลงาน’ จากผู้ใช้บริการได้เป็นแบบชุดต่อชุด ด้วยการเปิดรับเหรียญสำหรับคอนเทนต์ชุดนั้น ๆ

สำหรับผู้เรียน...

 • เป็นแหล่งรวมความรู้จากคณาจารย์ทั่วทั้งประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ถูกออกแบบมาให้อ่านง่ายสบายตา เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ พร้อมระบบการแสดงเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่
 • มีระบบการค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่ผู้ใช้บริการต้องการได้อย่างง่ายดาย
 • มีระบบการให้คะแนนสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนการวัดผลการเรียน มีการเฉลยโจทย์ข้อสอบจากครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั่วเมืองไทย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเทคนิคดี ๆ เพื่อใช้ในการตะลุยโจทย์ข้อสอบ และต่อยอดการศึกษาของท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม
about

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านหรือการจัดทำข้อสอบ ใน ‘คลังความรู้.com’ อาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกรูปแบบได้เองโดยอิสระ ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ไม่จำกัดประเภทวิชา นั่นแปลว่าอาจารย์ทุกท่านสามารถออกข้อสอบหรือจัดทำเนื้อหาได้ทุกรายวิชาที่ท่านถนัด

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

 • ข้อสอบประเภทแนวข้อสอบต่างๆ ต้องระบุจุดประสงค์ชัดเจนว่าเป็นแนวข้อสอบที่ใช้สำหรับสอบอะไร วิชาอะไร พร้อมตัวเลือก และเฉลยละเอียด อย่างน้อยชุดละ 10 ข้อ
 • ข้อสอบประเภทตามบทเรียน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าสำหรับวิชาใด หัวข้อใด สำหรับผู้เรียนกลุ่มใด พร้อมตัวเลือก และเฉลยละเอียด อย่างน้อยชุดละ 10 ข้อ
 • เนื้อหาประเภทตามแนวข้อสอบ ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสำหรับแนวข้อสอบแบบใด หัวข้อใด พร้อมตัวอย่าง จำนวนหน้าระหว่าง 2-10 หน้ากระดาษ A4
 • เนื้อหาประเภทตามบทเรียน ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสำหรับวิชาใด หัวข้อใด ผู้เรียนกลุ่มใด พร้อมตัวอย่าง จำนวนหน้าระหว่าง 2-10 หน้ากระดาษ A4

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

 • ผลงานที่ลอกเลียนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ติดลิขสิทธิ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • ผลงานที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น

สิทธิของผู้ใช้บริการ

 • หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้นๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 • ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 • ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัย

บริษัท “คลังความรู้.com” จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์และสมาชิกทุกท่าน ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสมทั้งจากเราและบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (data ecosystem) ของบริษัท บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง เพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดเฉพาะให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่างๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่างๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้นๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกเพื่อสื่อสารด้านการตลาดตามที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิในการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

 • ข้อสอบประเภทแนวข้อสอบต่างๆ ต้องระบุจุดประสงค์ชัดเจนว่าเป็นแนวข้อสอบที่ใช้สำหรับสอบอะไร วิชาอะไร พร้อมตัวเลือก และเฉลยละเอียด อย่างน้อยชุดละ 10 ข้อ
 • ข้อสอบประเภทตามบทเรียน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าสำหรับวิชาใด หัวข้อใด สำหรับผู้เรียนกลุ่มใด พร้อมตัวเลือก และเฉลยละเอียด อย่างน้อยชุดละ 10 ข้อ
 • เนื้อหาประเภทตามแนวข้อสอบ ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสำหรับแนวข้อสอบแบบใด หัวข้อใด พร้อมตัวอย่าง จำนวนหน้าระหว่าง 2-10 หน้ากระดาษ A4
 • เนื้อหาประเภทตามบทเรียน ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสำหรับวิชาใด หัวข้อใด ผู้เรียนกลุ่มใด พร้อมตัวอย่าง จำนวนหน้าระหว่าง 2-10 หน้ากระดาษ A4

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

 • ผลงานที่ลอกเลียนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ติดลิขสิทธิ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • ผลงานที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น