เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

โปรไฟล์

avatar
posawat
0 คนติดตาม
ประวัติการทำงาน 1. ประสบการณ์ทำงาน เริ่มจาก : มีนาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2558 บริษัท : สปีดี้ แพ็คเก็จ เอ็กเพรส จำกัด ที่อยู่บริษัท : อินทามระ 8 สามเสนใน พญาไท กทม. ตำแหน่ง : ผุ้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เงินเดือน : 30000 ลักษณะงานที่ทำ : รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์ จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อบรมพนักงาน ประเมินผลงานของพนักงานทดลองงาน และพนักงานประจำ จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน บริหารงานฝ่ายบุคคลและงานธุรการ ติดต่อราชการ และงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย พนักงานประมาณ 2,000 คน 2. ประสบการณ์ทำงาน เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2552 ถึง ตุลาคม 2557 บริษัท :บริษัทศุภมิตร ที่อยู่บริษัท : ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป เงินเดือน : 20000 ลักษณะงานที่ทำ : รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์ จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ประเมินผลงานของพนักงานทดลองงาน และพนักงานประจำ จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน แรงงานต่างด้าว ติดต่อราชการ ดูแลฝ่ายขนส่งสินค้า เช่น คลังสินค้า รถขนส่งสินค้า ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย พนักงานประมาณ 500 คน 3. ประสบการณ์ทำงาน เริ่มจาก : กรกฎาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2552 บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่อยู่บริษัท : อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ เงินเดือน : 18000 ลักษณะงานที่ทำ : สอนวิชาการเขียนแผนพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอลาดยาว โปรแกรมพัฒนาชุมชน วิชาการวางแผนพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 • ประวัติการศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 • ผลงานที่ผ่านมา
  ประวัติการอบรม
  - พ.ศ. 2542
  - ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
  ณ ศูนย์กิจกรรมยุวชาต กฐินกุยยกานนท์ สมุทรปราการ
  - ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานวาระแห่งชาติ : การปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  - พ.ศ. 2543
  - ได้ผ่านการอบรมทบทวนวิชาการบุกเบิก และวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
  ณ ศูนย์กิจกรรมยุวชาต กฐินกุยยกานนท์ สมุทรปราการ
  - ได้ผ่านการฝึกอบรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
  ณ ศูนย์กิจกรรมยุวชาต กฐินกุยยกานนท์ สมุทรปราการ
  - พ.ศ. 2544
  - ได้ผ่านการอบรมประชุมสัมมนาผู้นำชุมชน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ในชุมชนตามโครงการชุมชนสีขาว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
  - ได้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาการเมือง (พ.ก.ม.) ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการ
  - ได้ผ่านการอบรม หลักสูตรโครงการชุมชนเข้มแข็ง ณ ศาลาประชาคม
  จังหวัดสมุทรปราการ
  - ได้ผ่านการอบรมสัมมนา บรรยายพิเศษ “กฎหมายเพื่อประชาชน”
  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  - พ.ศ.2547 ได้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม
  โครงการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
  - พ.ศ.2548 ได้ผ่านการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย
  ประชาสัมพันธ์การบริหารงานจังหวัด CEO ณ ห้องประชุม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
  - ได้ผ่านหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  (MS-Word) ณ โรงเรียนกิตติเทคโนโลยีสารสนเทศนครสวรรค์
  - พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการ
  เป็นพิธีกร โดยหน่วยงานสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตรวจราชการที่ 8
  ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
  - ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครแรงงาน โดยหน่วยงานกระทรวง-
  แรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ ณ สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์
  - ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ของ
  อปท. ด้วยโปรแกรม open source โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี
  - ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ และแก้ไขปัญหา
  ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ และแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ โดย
  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี
  - พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมการผลิตสื่อเพื่อการ
  ประชาสัมพันธ์ สำหรับ อปท. และ After Effects โดยสถาบันพัฒนา
  บุคลากรท้องถิ่น ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี
  - ผ่านการอบรมวิทยากรการเลือกตั้ง (ครู ข) เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด
  นครสวรรค์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ
  โรงแรมเบเวอร์รี่ฮีล นครสวรรค์
  - พ.ศ. 2552 ได้รับการอบรมเรื่องการบันทึกจัดเก็บข้อมูลสินค้าและการค้นหาสินค้า
  ที่หายไปไม่ตรงกับบิลซื้อ-บิลขาย จากบริษัทศุภมิตร อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  ผลงานด้านสังคม
  - พ.ศ. 2548
  - ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  ประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - พ.ศ. 2549
  - ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7
  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำหน่วยเลือกตั้งกลางอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7
  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาการเปรียญธรรม วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - พ.ศ. 2550-52
  - ดำรงตำแหน่งรองประธานชุมชนสูงเนินพัฒนา เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - ดำรงตำแหน่งประธานชมรมเปตองเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - ดำรงตำแหน่งวิทยากรการเลือกตั้ง (ครู ข) เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  - กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
  - เลขานุการประสานงานและร่วมจัดตั้งชมรมออกกำลังกายศาลเจ้าไก่ต่อ
  - เลขานุการประสานงานและร่วมจัดตั้งชมรมจักรยานศาลเจ้าไก่ต่อ
  - เลขานุการประสานงานและร่วมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุศาลเจ้าไก่ต่อ
  - เลขานุการกลุ่มน้ำดื่มบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
  - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนแม่บทชุมชน” ณ บ้านนายประเสริฐ
  เชิดสุพรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว
  จ.นครสวรรค์
  - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”
  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว
  จ. นครสวรรค์
  - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”
  ณ ศาลาวัดวังหิน ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
  - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”
  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว
  จ. นครสวรรค์
  - วิทยากรท้องถิ่น บรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
  - นักวิจัยอิสระ ประเภทงาน วิจัยประเมินโครงการ, คศ.3, วิจัยสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
  โดยใช้ โปรแกรม SPSS เป็นต้น
  - ที่ปรึกษาการจัดทำแผนต่างๆ ให้กับลุ่มอาชีพในท้องถิ่น และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

  ผลงานด้านวรรณกรรม
  - พ.ศ. 2547
  - เขียนคอลั่ม “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครธรรม)
  - รวบรวมประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนใช้
  เป็นประวัติศาสตร์ของบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ซึ่งแนบกับแผนพัฒนาของสำนักงานเทศบาล-
  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และใช้เป็นข้อมูลทางการเรียนการสอนของ ครู อาจารย์ นักเรียน
  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป
  ในการนำข้อมูลไปอ้างอิงและศึกษาต่อยอดต่อไป
  - พ.ศ. 2548
  - ทำงานวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
  สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
  -พ.ศ. 2549
  - ทำงานวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการให้บริการประชาชน กรณีศึกษา :
  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  - พ.ศ. 2550
  - เขียนบทความ เรือง “ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ในเว็บไซต์ Airysms.com
  - พ.ศ. 2551
  - ร่างระเบียบชมรมออกกำลังกายศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - ร่างระเบียบชมรมจักรยานศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - ร่างระเบียบชมรมผู้สูงอายุศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - ร่างระเบียบกลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ - ร่างระเบียบกลุ่มน้ำดื่มบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  - รวบรวมเรียบเรียงตำรา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาการวางแผนพัฒนาชุมชน
  โปรแกรมพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
  - ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นหัวหน้าทีมสำรวจแบบสอบถาม
  “ผู้เช่า ผู้ให้เช่า” ของกรมธนารักษ์ โดยรับผิดชอบเขตจังหวัดนครสวรรค์

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น