เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

โปรไฟล์

avatar
Kru P'Nahm
0 คนติดตาม
สวัสดีค่ะ ดร.น้ำ หรือ ครูพี่น้ำ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ ครูมีความถนัดทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หากใครมีเรื่องสอบถาม สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ครูยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับทุกๆคนนะคะ ฝากติดตามและคอมเมนต์เนื้อหาของครูด้วยนะคะ ขอให้เนื้อหาของครูช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ (:
 • ประวัติการศึกษา
  พ.ศ. 2559 - 2563 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  Doctor of Philosophy (Civil-Structural Engineering)
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2020


  พ.ศ. 2557 - 2558 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  Master of Engineering (Civil-Structural Engineering)
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2017

  พ.ศ. 2553 - 2556 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
  Kasetsart University Kampangsan Campus, 2015

  SCHOLARSHIP Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Scholarship,
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2017

  PLACEMENT International Research
 • ผลงานที่ผ่านมา
  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ / PUBLICATIONS
  ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ / INTERNATIONAL JOURNAL
  1. Khongpermgoson, P., Abdulmatin, A., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2019, “Evaluation of compressive strength and resistance of chloride ingress of concrete using a novel binder from ground coal bottom ash and ground calcium carbide residue”, Construction and Building Materials, Vol. 214, pp. 631-640. (ISI Impact factor = 4.419) https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.04.145
  2. Khongpermgoson, P., Boonlao, K., Ananthanet, N., Thitithananon, T., Jaturapitakkul, C., Tangchirapat, W. and Ban, C.C., 2020, “The Mechanical Properties and Heat Development Behavior of High-Strength Concrete Containing High Fineness Coal Bottom Ash as a Pozzolanic Binder”, Construction and Building Materials, Vol. 253, p. 119239. (ISI Impact factor = 4.419) https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119239
  3. Abdulmatin, A., Khongpermgoson, P., Jaturapitakkul, C. and Tangchirapat, W., 2018, “Use of Eco-Friendly Cementing Material in Concrete Made from Bottom Ash and Calcium Carbide Residue”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 43, No. 4, pp. 1617-1626. (Impact factor = 1.711) https://doi.org/10.1007/s13369-017-2685-x

  ข. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ / NATIONAL JOURNAL
  4. Khongpermgoson, P., Abdulmatin, A., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2016, “Development of compressive strength of concrete from a binder of bottom ash and calcium carbide residue,” Thailand Concrete Associate Journal, Vol. 4, No. 1, January-June 2016, pp. 11-19. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/html/article/view/136052

  ค. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ / CONFERENCE
  5. Khongpermgoson, P., Abdulmatin, A., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2559, “Chloride penetration resistance of concrete made from Calcium carbide residue and bottom ash as a binder,” Annual Concrete Conference 11, 17-19 February 2559, Sima Thani Hotel, MAT-015.
  6. Rattanachu, P., Khongpermgoson, P., Abdulmatin, A., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2019, “Influence of binder from bottom ash mixed with- calcium carbide residue on density, permeability void, and water permeability of concrete,” Annual Concrete Conference 14, MAT-005.
  7. Sanitin, S., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2019, “Effect of fineness of ground bottom ash on compressive strength and chloride resistance of concrete,” Annual Concrete Conference 14, MAT-003
  8. Loun R., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2019, “Effect of ground bottom ash on compressive strength and modulus of elasticity of concrete,” The 24th National Convention on Civil Engineering, 5 pp.
  9. Kampa, C., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2021, “A study of compressive strength and chloride permeability of high strength concrete using processed bottom ash partly substitute in cement and fine aggregate,” The 26th National Convention on Civil Engineering, 7 pp.

  ง. ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  1. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี กำลังอัดของคอนกรีตและการเกิดสนิมในเหล็กเสริมที่สภาวะคลอไรด์รุนแรง Strength of Concrete and Corrosion of Reinforcing Steel at Chloride Condition
  2. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท การศึกษาการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีตที่ทำจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าก้นเตาเป็นวัสดุประสาน A Study of Chloride Penetration Resistance of Concrete Made from Calcium Carbide Residue and Bottom Ash as a Binder
  3. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การศึกษาการใช้เถ้าก้นเตาเพื่อเป็นวัสดุประสานในส่วนผสมคอนกรีต A Study of Using Bottom Ash as a Supplementary Cementitious Material in Concrete

  จ. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
  - รองเลขานุการการประชุมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เถ้าหนักจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

  ฉ. งานวิจัยที่กำลังศึกษา และคาดว่าจะเผยแพร่
  1. Utilization of Bottom Ash as Cement and Fine Aggregate Replacement for Prodcuing Normal and High Strength Concretes วิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากแลปคอนกรีต มจธ.
  2. Optimizing the Use of Bottom Ash as a High-Quality Pozzolanic Material to Produce Green Concrete วิจัยร่วมกับ Penpichcha Khongpermgoson, Suban Sanit-in, Chai Jaturapitakkul,
  Weerachart Tangchirapat, Nantawat Khomwan, และ Thong M. Pham คาดว่าจะเผยแพร่ในปี 2021 ใน Journal of Construction and Building Materials (ISI-Q1) (Submitted)
  3. The study on behavior of corrosion steel protection by galvanic anode and use the improve bottom ash as a pozzolanic material in concrete. วิจัยร่วมกับ Penpichcha Khongpermgoson, Suban Sanit-in, Chai Jaturapitakkul, และ Weerachart Tangchirapat คาดว่าจะเผยแพร่ในปี 2021 ใน Journal of cement and concrete research (ISI-Q1)
  4. Effect of micro cracks on chloride penetration and steel corrosion of reinforce concrete beam. วิจัยร่วมกับ Penpichcha Sinit-in, Chai Jaturapitakkul, Weerachart Tangchirapat, และ Nantawat Khomwan คาดว่าจะเผยแพร่ในปี 2022 ใน Journal of Construction and Building Materials (ISI-Q1)

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น