เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

โปรไฟล์

avatar
supattra
0 คนติดตาม
รักอาชีพครู รักศึกษาเพราะการศึกษามีได้ทุกที่ทุกเวลา รักการศึกษาค้นคว้า รักการพัฒนาตนเอง รักการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุ่มเทการทำงาน รับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกสถานการณ์
 • ประวัติการศึกษา
  ค.บ.เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ศศม.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผลงานที่ผ่านมา
  ประว้ติการรับราชการ
  ปี พ.ศ. 2536 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียน พรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  ปี พ.ศ. 2537 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียน ตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับสูงสุด มงกุฎไทย ชั้นที่ ๒ ชื่อ ทวีติยาภรณ์
  ผลงานเกียรติยศ
  ปี 2545 ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) กระทรวงศึกษาธิการ ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ครูผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิรูปการศึกษา ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ปี 2549 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ปี 2550- 2552 เป็นครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ในโครงการThailand Innovative Teachers Leadership Awards สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด
  ปี 2551 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น Best Practices การบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานกับเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรมงานศิลปะนักเรียน สพฐ. ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง รางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการอย.น้อย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  ปี 2554 เกียรติบัตรเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ "Lab School Symposium 2011" ระดับประเทศ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" เกียรติบัตร "ครูสอนดี สอนเก่ง" เป็นผู้ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซด์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WWW.sahavicha.com) สพฐ.
  ปี 2555 เกียรติบัตรถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการของโทรทัศน์ครูในตอน สอนวินัยก่อนบทเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ปี 2556 รางวัลลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 1 ประจำปี 2553 และปี 2557 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเกียรติบัตรเป็น “ครูในฝันของชุมชน” ประจำปี 2556 สพม.39
  คติพจน์ในการทำงาน
  มุ่งมั่นตั้งใจ สนุกกับงาน รักงานที่ทำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและพัฒนาตนเอง
  ความภาคภูมิใจในการเป็นครู
  เป็นแบบอย่าง ส่งเสริม พัฒนาและให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยความรัก ความจริงใจ ให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อจนจบระดับสูงสุด ประกอบอาชีพก้าวหน้าและมีความสุขในการครองตน ครองเรือน
  ความรู้สึกที่อยากจะฝากข้อคิดไว้กับเพื่อนร่วมงาน หรือครูรุ่นหลัง
  รักในความเป็นครู ให้ความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยี ทันเหตุการณ์ แสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  ปี2558 เกษียณอายุราชการ
  ปี2560-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  มากมายฯลฯ

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น