เมนูทั้งหมด
เมนูทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว

โปรไฟล์

avatar
Aj.kapook
0 คนติดตาม
เกิดเป็นมนุษย์ ดีที่สุดคือการได้ทำความดี อาจารย์กระปุกไม่ได้คิดอะไรมากมายและยิ่งใหญ่ คิดเพียงแค่ความรู้ ความสามาถที่มีพอจะเป็นประโยชน์ เป็นวิทยาทานให้คนอื่นเท่าที่มีกำลังจะทำได้ เป็นเปลวเทียนเล่มน้อย ๆ เป็นกำลังใจทุกคนที่ต้องการความรู้และทักษะงานวิจัย ก็สุขใจแล้วค่ะ
 • ประวัติการศึกษา
  ประวัติศึกษา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2539
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2546

  ประวัติการทำงาน
  ปี พ.ศ. 2539-2543 โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
  • ครูผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมวดคณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์สถิติ

  ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิจัยและสถิติสำหรับการวิจัย
  • นักวิจัย/วิเคราะห์ข้อมูลอิสระ เป็นหัวหน้าทีมงานนักวิจัย ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย Stat’s Center มีขอบเขตทำงาน ดังนี้
  • วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • จัดทำรายงานการสำรวจและประเมินโครงการ
  • จัดอบรมสถิติเพื่อการวิจัย
  • ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
 • ผลงานที่ผ่านมา
  ผลงานสำคัญ

  1. เลขาธิการโครงการประเมินยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ. 2547 พื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เลขาธิการโครงการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการจัดการมนุษย์
  และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการประเมินยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ. 2547 ระดับประเทศ
  4. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลช่วงกึ่งกลางแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. วิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  6. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรนักวิจัยเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2542-2545
  7. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
  และแบบทวิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  8. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการจัดงานดอยคำโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2550
  9. ออกแบบงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  ต่อโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
  10. ออกแบบงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์: แนวคิด รูปแบบ และสภาพการจัดการศึกษาในบริบทการปฏิรูปการศึกษา
  11. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาข้อมูลพื้นฐาน
  แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า SMEs และ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (BOC Road Show)
  12. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการการจัดประกวดออกแบบ
  บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ระดับเยาวชนภาคเหนือ (Northern Young Designer OTOP Champion) ในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547
  13. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างกลุ่มแข่งขันโรงแรมขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่ม Chiang mai Hotel De Cham)
  14. วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547
  15. วิทยากรในโครงการ “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ” กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนาคม 2547
  16. ควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนามงานวิจัยตลาด

คลังความรู้อื่น

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น