ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ลงผลงานอาจมีการนำเข้าหรือแชร์ลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากการแชร์ลิงค์ออกไปภายนอก จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง ‘คลังความรู้.com’ ทุกกรณี
 2. เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อลงผลงาน หรือใช้บริการ ทางเราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้สมัครโดยผู้สมัครสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้ามาในระบบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของที่ตนเองสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้น ๆ
 3. หากผู้สมัครตัดสินใจเข้าใช้บริการ ‘คลังความรู้.com’ โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการเฟสบุ๊คหรืออีเมล เป็นต้น ทางเราอาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้
 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้สมัคร รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ‘คลังความรู้.com’ หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 5. ‘คลังความรู้.com’ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอาจมีการติดต่อสมาชิกสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. ข้อมูลที่ ‘คลังความรู้.com’ เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดยขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้หาก ‘คลังความรู้.com’ พบการล่วงละเมิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 7. หลังจากซื้อผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผลงานชิ้นนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน ‘คลัง’ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าอ่านได้ตลอดแม้ว่าผลงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเสนอขายไปแล้วก็ตาม
 8. ผู้ลงผลงานมีสิทธิในการอัพเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลงานที่ถูกซื้อไปแล้วได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 9. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำผลงานที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อไปแล้ว
news

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุกคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     จำนวน 2 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Internet เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

       - มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี

       - สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้

       - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

       - มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี

       - สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ บัญชีบัณฑิต

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

       - มีทัศนคติที่ดี บุคลิกษณะดี มีมนุษยสัมพันธ์  ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ได้

4. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)

     จำนวน 2 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

       - มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

       - สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

       - หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

5. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ)

     จำนวน 2 อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีการเงิน

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

       - มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

       - สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

       - หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

     จำนวน 2 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 30 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตรการแพทย์

       - อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

       -ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point ได

       - มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้

       - สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้ (อยู่เวรนอน)

7. นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดนครราชสีมา)

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

       - สามารถเจาะเก็บโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตได้

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

       - มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

       - มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีไหวพริบ ปฏิภาณแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

8.นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดขอนแก่น)

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

       - ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

       - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

       - หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

     จำนวน 3 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       - สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

       - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้

       - มีใจรักงานบริการ

10.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จังหวัดภูเก็ต)

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

       - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

       - มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

11. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต)

     จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

       - ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

       - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       - สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

       - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้

       - มีใจรักงานบริการ

การรับสมัคร

     1) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารข้างท้าย กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทําเป็น File เดียวกันทั้งหมด จํานวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th

     2) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

ที่มา ประกาศผลสอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำข้อสอบกันเถอะ

รูปแบบ และแนวทางการลงผลงาน

รูปแบบการลงผลงาน

การลงผลงานให้อ่านใน ‘คลังความรู้.com’ จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบโดยผู้ลงผลงานสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ผู้ลงผลงานสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาผลงานชุดนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงผลงานว่ามีความประสงค์ให้อ่านฟรีมากเท่าใด อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของผู้ลงผลงานทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ลงผลงานสามารถนำผลงานไปโปรโมท หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2: เปิดให้สมาชิกเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

ผู้ลงผลงานสามารถติดไอคอน ‘เหรียญเงิน’ ในผลงานที่ผู้ลงผลงานต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่อ่านได้ ไอคอนเหรียญเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผลงานของท่าน และเหรียญเงินแต่ละดอกจะมีผลต่อการจัดอันดับ Top 10 ผลงานในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วย

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่ผู้ลงผลงานต้องการสร้างรายได้จากผลงานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะติด ‘เหรียญทอง’ ในผลงานของท่านได้ โดยที่เหรียญเหล่านี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนจะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านผลงานของท่าน (ตามราคาที่ผู้ลงผลงานตั้งไว้ในแต่ละคอนเทนต์)

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้งสมาชิกและผู้สนับสนุนอ่านได้ทั้งคู่

ผู้ลงผลงานสามารถเลือกติดเหรียญเงินและเหรียญไปพร้อม ๆ กันได้ นั่นหมายความว่า ท่านยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรีและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวผู้ลงผลงานเองให้เป็นที่รู้จัก ผลงานของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top 10 จากเหรียญเงินอีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการในรูปแบบของเหรียญทองอีกด้วย

แนวทางการลงผลงาน

ข้อห้ามเกี่ยวกับผลงานที่นำมาลง

** ‘คลังความรู้.com’ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือระงับการให้บริการผลงานแก่ผู้ลงผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า
*** หากเกิดการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ลงผลงาน ทาง ‘คลังความรู้.com’ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี เนื่องจาก ‘คลังความรู้.com’ เป็นพื้นที่ที่ใช้ลงผลงานเท่านั้น